+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Легализация на документи (апостил)

апостил на актза раждане в Нижни Новгород

Начини за легализация на документи.

Под легализация се разбира «формална процедура, която се използва,за даможе документът (диплома за образование, сертификат, лиценз и т.н.) да придобие правна сила в друга държава, да се удостовери автентичността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, и когато е необходимо, автентичността на печата или марката, с които е скрепен дадения документ». Крайната цел на поставянето на апостил е документът да може да бъде представен на органите на властта в друга държава.

Правила за легализация (накратко):

1. Апостилът винаги се поставя само в страната, чиито органи на властта са го издали. Ако документът е издаден или изготвен извън територията на Руската федерация, е невъзможно той да бъде легализиран в Русия.

2. Апостил не се изисква, когато между Русия и държавата, в която имате намерение да представите документа, е подписано двустранно споразумение за премахване на изискването за легализация.

3. В повечето случаи апостилът се поставя на нотариално заверени копия на документи (удостоверения за раждане, смърт, сключен брак, развод, дипломи за висше и средно образование и пр., както и на копия на учредителни документи на юридически лица– устав, дружествен договор, удостоверение за регитрация в данъчните органи).

4. В повечето случаи документът, който се представя в чужда държава, трябва да бъде преведен. Подписът на преводача трябва да бъде заверен от нотариус.

Има три основни вида легализация на документи: поставяне на печат "Апостил", консулска легализация и легализация в Търговско-промишлената палатана РФ.

Апостил (опростена процедура за легализация)

Поставянето на печат "Апостил" (тази процедура се нарича още "опростена легализация" или "апостилиране") се използва за легализация на документи, предназначени за представяне в страните, които са се присъединили към Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. След поставянето на апостил документът придобива правна силавъв всички страни, които са се присъединили към Хагската конвенция.

При превода на печата "Апостил" е важно да бъде спазена формата, приета в страната, чийто държавен език е езикът напревода.

Консулска легализация

Ако държавата не е член на Хагската конвенция, е необходима консулска легализация. Това е по-сложна процедура от апостилирането и включва удостоверяване на документа в органите на Министерството на правосъдието на РФ, органите на МВнР на РФ, а след това в консулството на конкретната страна в Руската федерация. С консулска легализация документът придобива правна сила само в страната, чието консулство е извършило легализацията. Образец на документ с консулска легализация можете да намерите тук и тук.

Легализация в Търговско-промишлената палата на РФ

Търговски документи (договори, фактури, инвойси, товарителници и др.) не подлежат нито на консулска легализация, нито на апостилиране. Легализацията на подобни документи може да бъде извършена само в Търговско-промишлената палата, а след това в консулството на страната, където ще бъде представен документът. В повечето случаи не се изисква легализация на подобни документи.