+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

Poświadczenie dokumentów (apostille)

apostille do aktu urodzenia w Niżnym Nowogrodzie

Sposoby poświadczenia dokumentów.

Poświadczenie –formalna procedura stosowana w celu nadania dokumentom (dyplomom, certyfikatom, licencjom itp.) mocy prawnej, umożliwiająca zgodne z prawem użycie ich w innym państwie, potwierdzenia autentyczności podpisu, charakteru w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony. Dokument zostaje opatrzony klauzulą apostille w celu jego przedłożenia w urzędzie innego państwa.

Zasady poświadczenie (krótka notatka):

1. Apostille zawsze jest wydawana tylko na terenie tego państwa, z którego pochodzi dokument. Jeżeli dokument został sporządzony bądź wydany na terenie Federacji Rosyjskiej, jego poświadczenie na terenie Rosji nie jest możliwe.

2. Dołączenie apostille nie jest wymagane, jeżeli między Rosją i krajem, gdzie zamierzają Państwo złożyć dokument, została podpisana dwustronna umowa, która znosi obowiązek poświadczenia.

3. W większości przypadków apostille wydaje się do uwierzytelnionych kopii dokumentów (aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, rozwodu, dyplomów, świadectw dojrzałości i innych oraz do kopii dokumentów założycielskich osób prawnych – statutów, umów założycielskich, zaświadczeń o rejestracji podatnika podatku).

4. W większości przypadków dokument, przedłożony na terenie innego państwa wymaga tłumaczenia. Autentyczność podpisu tłumacza powinna być potwierdzona przez notariusza.

Istnieją 3 rodzaje poświadczenia dokumentów - pieczęć „Apostille”, legalizacja konsularna oraz legalizacja w Izbie Handlowej FR.

Apostille (uproszczona procedura poświadczenia).

Pieczęcią „Apostille” zostają opatrzone dokumenty, które będą przedłożone w kraju będącym stroną Konwencji haskiej z dn. 5 października 1961 r. (taka procedura nosi nazwę „uproszczone poświadczenie” bądź „apostille”). Po opatrzeniu dokumentu klauzulą apostille dokument otrzymuje moc prawną we wszystkich krajach, które przystąpiły do Konwencji haskiej. Apostille wydają lokalne organy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz inne organy władzy wykonawczej (np. Ministerstwo Edukacji i Nauki FR).

Od 1 stycznia 2011 r. upoważnionymi do poświadczenia dokumentów o wykształceniu (apostille do dyplomu) są również lokalne organy władzy wykonawczej subiektu FR w dziedzinie edukacji (Ministerstwo Edukacji obwodu niżnonowogrodzkiego). Wcześniej uzyskanie apostille do dyplomu oraz innych dokumentów o wykształceniu było możliwe jedynie w Moskwie.

Klauzulę apostille na dokumentach wydanych przez organy USC obwodu niżnonowgorodzkiego (np. apostille do aktu urodzenia) nadaje Główny Departament USC obwodu niżnonowogrodzkiego.

Termin nadania apostille wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

Podczas tłumaczenia „Apostille” nalezy przestrzegać formy obowiązującej w państwie, której językiem urzędowym jest docelowy język tłumaczenia.

Szablony tłumaczenia „Apostille” obowiązujące w różnych krajach świata można znaleźć na naszej stronie internetowej Szablony.

Legalizacja konsularna

Legalizacja konsularna jest niezbędna, jeśli państwo nie jest stroną Konwencji haskiej. Ta procedura jest bardziej skomplikowana niż nadanie klauzuli apostille, obejmuje uwierzytelnienie dokumentu w organach Ministerstwa Sprawiedliwości FR, organach MSZ FR, a następnie w konsulacie kraju docelowego w Federacji Rosyjskiej. Legalizacja konsularna nadaje dokumentom moc prawną tylko na terenie tego państwa, którego konsulat dokonał legalizacji. Wzór zalegalizowanego dokumentu można znaleźć tutaj i tutaj.

Legalizacja w Izbie Handlowej FR

Dokumenty handlowe (umowy, rachunki, faktury, konosamenty) nie podlegają ani legalizacji konsularnej, ani apostille. Poświadczenie takich dokumentów można uzyskać jedynie w Izbie Handlowo-Przemysłowej, a następnie w konsulacie kraju docelowego. W większości przypadków legalizacja takich dokumentów nie jest wymagana.

Tryb poświadczenia dokumentów w innych krajach.