+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

  • Start
  • Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe, uwierzytelnienie tłumaczenia przez notariusza

W myśl przepisu art. 81 Podstaw Ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej o Notariacie notariusz może uwierzytelnić tłumaczenie, jeżeli włada odpowiednimi językami. Jeżeli notariusz nie włada odpowiednimi językami (najczęstszy przypadek), tłumaczenie może wykonać tłumacz, a notariusz poświadcza autentyczność jego podpisu.

tłumaczenie dowodu osobistego i uwierzytelnienie notarialne

Notarialne uwierzytelnienie podpisu odbywa się w następujący sposób: oryginał dokumentu (bądź jego uwierzytelnioną kopię) zszywa się z tłumaczeniem. Autentyczność podpisu tłumacza i jego dyplomu są poświadczane przez notariusza. Na ostatniej stronie podaje się imię, nazwisko i imię ojca tłumacza i notariusza, liczbę zszytych kartek. Uwierzytelnienia wymagają tłumaczenia statutu, upoważnień, certyfikatów, dowodu osobistego itp.

Szczególne cechy posiada tłumaczenie dowodu osobistego i uwierzytelnienie notarialne takiego tłumaczenia. W takim przypadku tłumaczenie zszywa się z kopią wszystkich stron dowodu osobistego.

Oryginały dokumentów oddawane do tłumaczenia przysięgłego powinny odpowiadać następującym wymogom:

1. Dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie powinien zawierać zmian, dopisków i nieomówionych poprawek.

2. Jeśli oryginał zawiera więcej niż jedną kartkę, należy zszyć wszystkie kartki oryginału, ponumerować i opatrzyć pieczęcią organu, który go wydał.

3. Umowy zawarte między osobami fizycznymi w zwykłej formie pisemnej nie są przyjmowane do tłumaczenia przysięgłego.

4. Podpisy osób fizycznych działających na podstawie upoważnienia oraz osób działających w imieniu zagranicznych osób prawnych powinny być poświadczone przez notariusza.

5. Każdy dokument wydany poza granicami FR i oddawany do tłumaczenia przysięgłego powinien być poświadczony, tj. posiadać apostille. Nie wymaga się poświadczenia dokumentów wydanych w krajach członkowskich byłego ZSRR.

Dokonując uwierzytelnienia tłumaczenia dokumentów notariusz zobowiązany jest upewnić się, czy dokument odpowiada wyżej wymienionym wymogom.

Wartość notarialnego poświadczenia autentyczności podpisu tłumacza ustala się według cennika biura notarialnego.

 

W jakim celu wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Według art. 68 Konstytucji FR językiem urzędowym na całym terytorium FR jest język rosyjski, dlatego wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język rosyjski. Większość urzędów wymaga notarialnego poświadczenia autentyczności podpisu tłumacza, który wykonał tłumaczenie.

Wymóg poświadczenia dokumentów oddawanych do uwierzytelnienia notarialnego

Poświadczenie jest procedurą potwierdzenia przez urzędnika autentyczności podpisu złożonego pod dokumentem oraz funkcji pełnionej przez osobę podpisującą dany dokument. Każdy dokument sporządzony na terenie innego państwa nabiera mocy prawnej na terenie FR dopiero po jego poświadczeniu. Poświadczenie autentyczności podpisu złożonego pod dokumentem, jak również dokonanie jakiejkolwiek innej czynności notarialnej, jest możliwe tylko pod warunkiem, że przedłożony dokument jest poświadczony przez inne państwo w ustalonym trybie. Przyjęcie niepoświadczonych dokumentów jest dopuszczalne w przypadkach ustalonych przez ustawy i umowy międzynarodowe FR. Wykaz międzynarodowych aktów prawnych, znoszących konieczność poświadczenia dokumentów, których stroną jest Federacja Rosyjska, można znaleźć tutaj.