+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rosja, Niżny Nowogród, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Pn-pt: od 9.00 do 18.00 (GMT+3)

Tłumaczenie dokumentów prawnych
(tłumaczenie umów)

Tłumaczenie prawne – tłumaczenie funkcjonujących w obiegu międzynarodowym dokumentów o tematyce prawnej.

Nasze biuro najczęściej otrzymuje zlecenia tłumaczeń następujących dokumentów prawnych:
- tłumaczenie statutu, dokumentów założycielskich rosyjskich osób prawnych;
- tłumaczenie dokumentów założycielskich spółek offshore;
- tłumaczenie umowy, kontraktu, ugody;
- tłumaczenie ustawy lub innego aktu prawnego;
- tłumaczenie dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji kupna nieruchomości za granicą (na przykład tłumaczenie umowy kupna nieruchomości);
- tłumaczenie opinii prawnej i memorandum;
- tłumaczenie aktu notarialnego, testamentu, oświadczenia, apostille;
- tłumaczenie decyzji sądowej (uchwały, orzeczenia), pozwu, nakazu, protokołu z posiedzenia sądu;
- tłumaczenie pełnomocnictwa, licencji, certyfikatu i zaświadczenia, odpisu z KRS.

Zbliżonymi do tłumaczenia prawnego kategoriami tłumaczeń są: tłumaczenie sprawozdań finansowych, planów biznesowych, sprawozdań audytorskich oraz innych dokumentów księgowych (np. zaświadczenie o dochodach osoby fizycznej), badań marketingowych, faktur, faktur eksportowych, tłumaczenie dokumentacji do przetargu, dokumentów celnych (tłumaczenie deklaracji eksportowej).

Tłumaczenie dokumentów prawnych (w tym tłumaczenie umów) musi wiernie oddawać treść dokumentu źródłowego. Nieprawidłowe bądź nieprecyzyjne tłumaczenie choćby jednego zdania w umowie może mieć poważne konsekwencje, spowodować stratę pieniędzy i czasu zleceniodawcy lub przyczynić się do przegranej w procesie sądowym. Wykonanie precyzyjnego tłumaczenia dokumentu prawnego jest niemożliwe bez znajomości szczegółów systemu prawnego, ustroju państwa i ustawodawstwa kraju, w którym został sporządzony dokument źródłowy. Właśnie dlatego konieczna jest redakcja tłumaczenia prawnego przez prawnika. Jeden z redaktorów naszego biura tłumaczeń poza wykształceniem tłumacza ma stopień doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Tłumaczenie umów

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i skomplikowanych rodzajów tłumaczenia prawnego jest tłumaczenie umów, w tym międzynarodowych kontraktów handlowych. Cechą szczególną tego rodzaju tłumaczenia jest konieczność stosowania jednolitej terminologii i dostosowania przetłumaczonego tekstu do warunków określonego systemu prawnego. Osiągnięcie tego w praktyce jest bardzo trudne, ponieważ znaczenie terminów prawnych różni się w systemach prawnych różnych krajów. Wskutek tego tłumacz w trakcie tłumaczenia umów musi nie tylko pokonywać trudności lingwistyczne, ale również uwzględniać specyfikę ustawodawstwa danego kraju.

Najczęściej tłumaczenie umowy, zwłaszcza jeśli zawiera ona skomplikowane specyfikacje techniczne, wymaga posiadania kompetencji w wielu dziedzinach i nie może być rzetelnie wykonane przez jednego tłumacza. W takim przypadku zasadne jest zaangażowanie w tłumaczenie umowy kilku tłumaczy, z których każdy wykona tę część pracy, która najbardziej odpowiada jego specjalizacji.

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenie każdego rodzaju umów:
- tłumaczenie umowy o pracę;
- tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży majątku;
- tłumaczenie umów o dostawę;
- tłumaczenie umów o wykonanie pracy bądź świadczenie usług;
- tłumaczenie umów najmu lub dzierżawy pomieszczenia;
- tłumaczenie umów przewozu i spedycji;
- tłumaczenie umów ubezpieczenia;
- tłumaczenie umów depozytowych;
- tłumaczenie umów kredytowych;
- tłumaczenie umów zleceń, umów prowizyjnych i agencyjnych;
- tłumaczenie umowy o dzieło
i innych.