+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

апостил на актза раждане в Нижни Новгород

Начини за легализация на документи.

Под легализация се разбира „формална процедура, която се използва, за да може документът (диплома за образование, сертификат, лиценз и т.н.) да придобие правна сила в друга държава, да се удостовери автентичността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, и когато е необходимо, автентичността на печата или марката, с които е скрепен дадения документ”. Крайната цел на поставянето на апостил е документът да може да бъде представен на органите на властта в друга държава.

Правила за легализация (накратко):

1. Апостилът винаги се поставя само в страната, чиито органи на властта са го издали. Ако документът е издаден или изготвен извън територията на Руската федерация, е невъзможно той да бъде легализиран в Русия.

2. Апостил не се изисква, когато между Русия и държавата, в която имате намерение да представите документа, е подписано двустранно споразумение за премахване на изискването за легализация.

3. В повечето случаи апостилът се поставя на нотариално заверени копия на документи (удостоверения за раждане, смърт, сключен брак, развод, дипломи за висше и средно образование и пр., както и на копия на учредителни документи на юридически лица – устав, дружествен договор, удостоверение за регистрация в данъчните органи).

4. В повечето случаи документът, който се представя в чужда държава, трябва да бъде преведен. Подписът на преводача трябва да бъде заверен от нотариус.

Има три основни вида легализация на документи: поставяне на печат „Апостил”, консулска легализация и легализация в Търговско-промишлената палата на РФ.

Апостил (опростена процедура за легализация)

Поставянето на печат „Апостил” (тази процедура се нарича още „опростена легализация” или „апостилиране”) се използва за легализация на документи, предназначени за представяне в страните, които са се присъединили към Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. След поставянето на апостил документът придобива правна сила във всички страни, които са се присъединили към Хагската конвенция.

При превода на печата „Апостил” е важно да бъде спазена формата, приета в страната, чийто държавен език е езикът на превода.

Консулска легализация

Ако държавата не е член на Хагската конвенция, е необходима консулска легализация. Това е по-сложна процедура от апостилирането и включва удостоверяване на документа в органите на Министерството на правосъдието на РФ, органите на МВнР на РФ, а след това в консулството на конкретната страна в Руската федерация. С консулска легализация документът придобива правна сила само в страната, чието консулство е извършило легализацията. Образец на документ с консулска легализация можете да намерите тук и тук.

Легализация в Търговско-промишлената палата на РФ

Търговски документи (договори, фактури, инвойси, товарителници и др.) не подлежат нито на консулска легализация, нито на апостилиране. Легализацията на подобни документи може да бъде извършена само в Търговско-промишлената палата, а след това в консулството на страната, където ще бъде представен документът. В повечето случаи не се изисква легализация на подобни документи.