+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Нотариален превод, нотариална заверка на превод

По силата на член 81 от Основите на законодателството на РФ за нотариата,нотариусът може да удостовери верността на превода от един език на друг, ако владее съответните чужди езици. Ако нотариусът не владе съответните езици (което се среща най-често), нотариусът удостоверява подписа на преводача, извършил превода.

превод на паспорт и нотариална заверка

Нотариалната заверка на превода се извършва по следния начин: оригиналният документ (или негово заверено копие) се прошива заедно с превода. Подписът на преводача и автентичността на дипломата му се заверяват от нотариуса. На последния лист се посочват трите имена на преводача и нотариуса, броя на скрепените листове. Нотариалната заверка е задължителна за превод на устав, пълномощно, сертификати, паспорт и т.н.

С определени особености се отличават преводът на паспорт и нотариалната заверка на подобен превод. В този случай преводът се подшива към ксерокопията на всички страници на паспорта.

Оригиналните документи, които се предоставят за нотариален превод трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Документът трябва да бъде изготвен съгласно действащото законодателство и в него не трябва да има задрасквания, добавяния и неразрешени поправки.

2. Оригинал, който съдържа повече от един лист,трябва да бъде прошит, прономерован и скрепен с печат на организацията, която го е издала.

3. Договори, сключени между физически лица в свободна писмена форма, не се приемат за нотариален превод.

4. Подписите на физически лица, действащи с пълномощно, и лица, действащи от името на чуждестранни юридически лица, трябва да бъдат нотариално заверени.

5. Всички документи, издадени извън РФ, и представени за нотариален превод, трябва да бъдат легализирани, т.е. да имат апостил. Не се изисква легализация за документи от страни– бивши републики на СССР.

При заверката на превода на документи нотариусът е длъжен да се убеди, че документът отговаря на горепосочените изисквания.

Цената на нотариалната заверка на подписа на преводача се определя в съответствие с тарифите на нотариалната кантора.

 

Защо са необходими нотариалните преводи?

Съгласно член 68 от Конституцията на РФ държавният език на цялата територия на РФ е руският език, следователно всички документи, изготвени на чужд език, трябва да бъдат придружени от превод на руски. Повечето държавни органи изискват подписът на преводача, извършил подобен превод, да бъде удостоверен от нотариус. В т. 28 от Постановлението на Пленума на ВАС на РФ от 11.06.1999 № 8 за действието на международните договори на Руската федерация по въпросите на арбитражния процес се посочва, че арбитражните съдилища могат да приемат документи, изготвени на чужд език, само ако те са съпроводени от нотариално заверен превод на руски език.

Необходимост от легализация на документи, представяни за нотариална заверка

Легализацията е процедура, чрез която длъжностно лице удостоверява автентичността на подписите върху документа и качеството на лицето, подписало документа. Всеки документ, изготвен в чужда държава, придобива правна сила в РФ само след неговата легализация. Удостоверяването на подписа на преводача върху документа, както и извършването на всяко друго нотариално действие, е възможно само при условие, че представеният документ е легализиран от чуждата държава по установения ред. Приемане на документи без легализация се допуска в случаите, предвидени от законодателството на РФ и международните договори на РФ. Списъкът с международните правни актове, отменящи процедурата на легализация на документи, в които Руската федерация е участник, можете да видите тук.