+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

Превод на юридически документи
(превод на договори)

Юридическият превод представлява превод на документи, чието съдържание се отнася до областта на правото и които се използват в международния документооборот.

Най-често към нашата преводаческа агенция се обръщат с поръчки за превод на следните юридически документи:
- превод на устав, учредителни документи на руски юридически лица;
- превод на учредителни документи на офшорни компании;
- превод на договори, контракти, споразумения;
- превод на закон или друг нормативен акт;
- превод на документи, необходими закупуване на имот в чужбина (например, превод на договори за покупка на недвижим имот);
- превод на правни становища и меморандуми;
- превод на нотариално свидетелство, завещание, клетвена декларация, апостил;
- превод на съдебно решение (постановление, определение), искова молба, изпълнителен лист, протокол от съдебно заседание;
- превод на пълномощно, лиценз, сертификат и свидетелство, препис-извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица.

Близо до спецификата на юридическия превод е преводът на финансови отчети, бизнес планове, одитни доклади и други счетоводни документи (например, формуляр 2-НДФЛ за данъчно облагане на физически лица), маркетингови проучвания, фактури, товарителници, превод на тръжна документация, документи за митническо оформяне на товари (превод на декларация за износ).

Преводът на юридически документи (включително преводът на договори) трябва да възпроизвежда максимално точно смисъла на оригинала. Неправилен или неточен превод на едно изречение в договора може за доведе до сериозни последици, загуба на средства и време за клиента, да стане причина за загуба в съдебен спор. Без познаване на особеностите на правната система, държавното устройство и законодателството на страната на произход на юридическия документ, справянето с една такава задача е невъзможно. Ето защо юридическият превод непременно трябва да бъде редактиран от юрист. Един от редакторите в нашата агенция за преводи освен преводаческо образование притежава и научна степен доктор по право.

Превод на договори

Един от най-често срещаните и трудни разновидности на юридическия превод е преводът на договори, включително външноикономически договори. За този вид превод е характерно изискването за строго спазване на употребата на термини и адаптирането на текста на превода според особеностите на конкретната правна система. На практика това се постига изключително трудно, тъй като правните термини имат различни значения в правните системи на различните страни. В резултат на това при превода на договори на преводача му се налага не само да се сблъсква с чисто езикови проблеми, но и да се съобразява със спецификата на законодателството в конкретната страна.

Често преводът на договор, особено ако той включва големи по обем технически спецификации, изисква от преводача комплексна компетентност и не може да бъде извършен качествено от един преводач. В такъв случай е оправдано в превода на договори да участват няколко преводачи, всеки от които извършва част от работата, която най-добре отговаря на неговата специализация.

Нашата агенция за преводи е готова да извърши превод на всички видове договори:
- превод на трудов договор;
- превод на договори за покупко-продажба на имущество;
- превод на договори за застраховка;
- превод на договори за извършване на дейности или предоставяне на услуги;
- превод на договори за аренда или наем на помещение;
- превод на договори за превоз и спедиция;
- превод на договори за застраховка;
- превод на договори за банков депозит;
- превод на договори за кредит;
- превод на договори за поръчка, комисионни и агентски договори;
- превод на договори за извършване на дейности и услуги
и други.