+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

  • Начало
  • Страниране на преведен текст

Страниране на текста на превода и дизайн

Необходимостта от страниране на текста на превода и/или дизайнерско оформление възниква в случай, че източниците (оригиналите) които трябва да бъдат преведени, са предоставени в електронен формат, различен от формата Microsoft Word, а за клиента е важно да получи текст на превода, който да повтаря „едно към едно” оригиналното форматиране. По принцип, основното форматиране и прехвърлянето в текста на превода на графични обекти (диаграми, схеми, рисунки и т.н.) са включени в базовата цена на техническия превод. По-сложно страниране или дизайн на превода с използването на професионални програми като Adobe Pagemaker, AutoCAD, CorelDraw и други се извършва срещу допълнително заплащане.

dtpСтранирането на текста на превода и подготвянето му за печат се извършват от професионален дизайнер съвместно с преводачите, извършили превода. Като краен резултат Вие получавате дизайн на превода, който е готов за печат и изцяло повтаря оригинала. Странирането на превода включва точното повторение на всички особености на шрифта (изобразяването на символи, размер, цвят и т.н.), както и точното спазване на всички свойства на графичните обекти в оригинала (разположение, пропорции и размер, текст на рисунката и т.н.).

Най-често необходимостта от страниране на текста на превода се среща в следните случаи:
- превод на чертежи във формат AutoCAD;
- подготовяне на текста на превода за печат в печатница (предпечатна подготовка);
- изискването за максимално сходство на текста на превода с оригиналния текст;
- необходимост да се разположат на една страница и текстът на оригинала, и текстът на превода и др.

Ако е необходимо, техническите възможности на нашата преводаческа агенция позволяват оформление на текста на превода в почти всеки формат (CDR, EPS, PDF, HTML, AutoCAD, InDesign и др.). Оригиналният текст може да бъде предоставен в електронен вид или на хартиен носител.

Работата по странирането на превода започва след като клиентът окончателно е приел текста на превода. Цената на страниране на една фактическа страница от текста на превода във формат А4 е 100 рубли.

За разлика от странирането, дизайнът на перевода е творчески процес, когато липсва макет на оригинала, който трябва да бъде повторен (например, поставена е задача да бъде изготвена рекламна брошура за чуждестранни партньори, съдържаща преведения текст и символи на фирмата). Цената на дизайна на превода зависи от обема на работата и във всеки отделен случай се договаря допълнително.

Освен това, ние можем да предложим и полиграфски услуги, т.е. Вие можете да получите готов тираж на превода. Постоянното сътрудничество с най-големите печатници в Нижни Новгород ни позволява да предлагаме конкурентоспособни цени, като печалбата ни е за сметка на комисионни. Цената на печата зависи от тиража и във всеки отделен случай се договаря допълнително.