+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Русия, град Нижни Новгород, ул. Б. Покровская, № 42Б

Пн-пт: от 09:00 до 18:00 (GMT+3)

  • Начало
  • Политика в сферата на качеството

 

Системата за управление на качеството, въведена в агенцията за преводи „АЛБАˮ, е разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015. През юни 2016 година преминахме успешно сертифициране за съответствие с международен стандарт ISO 17100:2015 („Преводачески услуги, Изисквания към преводаческите услугиˮ). Представяме на вниманието Ви накратко ръководните принципи на нашата компания в сферата на качеството.

Мисия на компанията: увеличаване на конкурентоспособността на стоките и услугите на нашите клиенти чрез предоставяне на качествени езикови услуги.

1. Ориентираност към нуждите и очакванията на клиентите.

А. Работата по всеки проект започва с изясняване на нуждите на клиента, анализирането им и взимането на решение доколко тези изисквания са изпълними.

Б. Мениджърите на преводачески проекти в нашата компания са фокусирани върху дългосрочно сътрудничество с клиента и са мотивирани да предлагат най-ефективните начини за решаване на стоящите пред него задачи, като по този начин се спестяват времеви или финансов ресурс или при незначително увеличаване на разходите се постигат значително по-високи бизнес резултати.

2. Детайлно урегулиране на вътрешните и външни комуникации, както и обмяна на опит и управление на вътрешните знания в компанията.

А. Всеки клиент се обслужва от един мениджър на преводачески проекти, което заедно с прозрачната схема за съхраняване и обработване на информацията за проектите и за специфичните изисквания на клиента гарантира удобството на клиента при заместване на служителя (например, в случай на заболяване или отпуск). Използваната система за съхранение на информацията улеснява намирането на цялата информация за особеностите на изпълнението на проекта за даден клиент (речници, преводаческа памет, изисквания за оформлението на документите).

Б. Задължителното получаване на потвърждение за постигането на целта на всеки етап от комуникацията (получаване на писмо, ясно формулиране на задачата за изпълнителя) намалява максимално риска от възникването на извънредни ситуации.

В. Осигуряване на ефективно работеща обратна връзка, своевременна обработка на рекламациите, обективен анализ на причината за възникването им и разработване на коригиращи действия, целящи не репресивни мерки срещу изпълнителите, а предотвратяване на повтарянето на такава ситуация в бъдеще.

Г. Непрекъснато повишаване на нивото на професионализъм на служителите, редовни обучаващи занятия за преводачите / редакторите, както и за мениджърите на преводачески проекти.

3. Тестване на персонала и отчитане на квалификацията му при разпределяне на задачите в рамките на компанията.

А. Реални преводачески/редакторски задачи се възлагат само на кандидати, които са преминали успешно тестване, доказали са квалификацията си в най-малко три специално контролирани проекта и са преминали въвеждащо обучение (включително запознаване на използваната система за контрол на качеството).

Б. При разпределянето на задачите за превод/редактиране задължително се взима предвид тематичната специализация на изпълнителите.

В. Въз основа на резултатите от всеки проект в системата за управление на преводаческите проекти на преводача/редактора се поставя индивидуална оценка. Мениджърът на преводачески проекти има възможността да се запознае със средната оценка на изпълнителя за всяка езикова двойка и всяка тематика и да използва тази информация при възлагането на конкретния проект на изпълнителя.

4. Използване на модерни технологии.

А. Непрекъснат процес на тестване, усвояване и внедряване на най-модерни технологии, включително:

- системи за преводна памет (SDL Trados Studio 2015, Memsource, MemoQ, Transit, Across, Deja Vu, SDLX);

- програми за формално-логически контрол на качеството на превода (ApSIC Xbench, Verifika).

Б. В агенцията ни използваме разработена от нас система за управление на преводаческите проекти, в която се съхранява цялата информация за проектите, изпълнителите и клиентите.

В. През 2016 година беше разработено и успешно внедрено приложение за отчитане на времето, необходимо за редакция и корекция на преводите („Помощник на редактораˮ/„Editor’s Little Helperˮ). Използването на това приложение доведе до значително увеличаване на ефективността на работата на редакторите и коректорите в компанията, а оттам – до подобряване на качеството на предоставяните услуги. Програмата е достъпна за всички. За изтегляне можете да използвате следната връзка.

5. Поверителност.

А. С всички изпълнители са подписани споразумения за поверителност, гарантиращи тяхната отговорност в случай на разкриване на информация.

Б. Компанията използва сертифицирани средства за съхранение и защита на информацията, които предотвратяват неразрешения достъп до нея.

 

<h1>&#160;</h1>
<p>Системата за управление на качеството, въведена в агенцията за преводи „АЛБАˮ, е разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015. През юни 2016 година преминахме успешно сертифициране&#160;за съответствие с&#160;<a href="/ru/ru/news/certificate.html">международен стандарт ISO&#160;17100:2015 („Преводачески услуги, Изисквания към преводаческите услугиˮ)</a>. Представяме на вниманието Ви накратко ръководните принципи на нашата компания в сферата на качеството.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><b>Мисия на компанията</b></span>:</strong> увеличаване на конкурентоспособността на стоките и услугите на нашите клиенти чрез предоставяне на качествени езикови услуги.</p>
<h2>1. Ориентираност към нуждите и очакванията на клиентите.</h2>
<p>А. Работата по всеки проект започва с изясняване на нуждите на клиента, анализирането им и взимането на решение доколко тези изисквания са изпълними.</p>
<p>Б. Мениджърите на преводачески проекти в нашата компания са фокусирани върху дългосрочно сътрудничество с клиента и са мотивирани да предлагат най-ефективните начини за решаване на стоящите пред него задачи, като по този начин се спестяват времеви или финансов ресурс или при незначително увеличаване на разходите се постигат значително по-високи бизнес резултати.</p>
<h2>2. Детайлно урегулиране на вътрешните и външни комуникации, както и обмяна на опит и управление на вътрешните знания в компанията.</h2>
<p>А. Всеки клиент се обслужва от един мениджър на преводачески проекти, което заедно с прозрачната схема за съхраняване и обработване на информацията за проектите и за специфичните изисквания на клиента гарантира <strong><b>удобството на клиента при заместване на служителя</b></strong> (например, в случай на заболяване или отпуск). Използваната система за съхранение на информацията улеснява намирането на цялата информация за особеностите на изпълнението на проекта за даден клиент (речници, преводаческа памет, изисквания за оформлението на документите).</p>
<p>Б. Задължителното получаване на потвърждение за постигането на целта на всеки етап от комуникацията (получаване на писмо, ясно формулиране на задачата за изпълнителя) <strong><b>намалява максимално риска от възникването на извънредни ситуации</b>.</strong></p>
<p>В. Осигуряване на <strong><b>ефективно работеща обратна връзка</b>,</strong> своевременна обработка на рекламациите, обективен анализ на причината за възникването им и разработване на коригиращи действия, целящи не репресивни мерки срещу изпълнителите, а предотвратяване на повтарянето на такава ситуация в бъдеще.</p>
<p>Г. <strong><b>Непрекъснато повишаване на нивото на професионализъм на служителите</b>,</strong> редовни обучаващи занятия за преводачите / редакторите, както и за мениджърите на преводачески проекти.</p>
<h2>3. Тестване на персонала и отчитане на квалификацията му при разпределяне на задачите в рамките на компанията.</h2>
<p>А. Реални преводачески/редакторски задачи се възлагат само на кандидати, които са преминали успешно тестване, доказали са квалификацията си в най-малко три специално контролирани проекта и са преминали въвеждащо обучение (включително запознаване на използваната система за контрол на качеството).</p>
<p>Б. При разпределянето на задачите за превод/редактиране задължително се взима предвид тематичната специализация на изпълнителите.</p>
<p>В. Въз основа на резултатите от всеки проект в системата за управление на преводаческите проекти на преводача/редактора се поставя индивидуална оценка. Мениджърът на преводачески проекти има възможността да се запознае със средната оценка на изпълнителя за всяка езикова двойка и всяка тематика и да използва тази информация при възлагането на конкретния проект на изпълнителя.</p>
<h2>4. Използване на модерни технологии.</h2>
<p>А. Непрекъснат процес на тестване, усвояване и внедряване на най-модерни технологии, включително:</p>
<p>- системи за преводна памет (SDL Trados Studio 2015, Memsource, MemoQ, Transit, Across, Deja Vu, SDLX);</p>
<p>- програми за формално-логически контрол на качеството на превода (ApSIC Xbench, Verifika).</p>
<p>Б. В агенцията ни използваме разработена от нас система за управление на преводаческите проекти, в която се съхранява цялата информация за проектите, изпълнителите и клиентите.</p>
<p>В. През 2016 година беше разработено и успешно внедрено приложение за отчитане на времето, необходимо за редакция и корекция на преводите („Помощник на редактораˮ/„Editor’s Little Helperˮ). Използването на това приложение доведе до значително увеличаване на ефективността на работата на редакторите и коректорите в компанията, а оттам – до подобряване на качеството на предоставяните услуги. Програмата е достъпна за всички. За изтегляне можете да използвате следната <a href="/ru/ru/articles/software/editor-s-little-helper.html">връзка</a>.</p>
<h2>5. Поверителност.</h2>
<p>А. С всички изпълнители са подписани споразумения за поверителност, гарантиращи тяхната отговорност в случай на разкриване на информация.</p>
<p>Б. Компанията използва сертифицирани средства за съхранение и защита на информацията, които предотвратяват неразрешения достъп до нея.</p>
<p>&#160;</p>