+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

apostila na rodný list v Nižním Novgorodu

Způsoby legalizace dokladů.

Legalizací se rozumí formální postup používaný pro zachování právní síly dokumentu (diplom o vzdělání, osvědčení, licence atd.) na území jiného státu, pro ověření pravosti podpisu, postavení osoby, která podepsala dokument, a ve vhodném případě pravosti pečeti nebo razítka, kterými je tento dokument opatřen. Konečným cílem udělení apostily je předložení dokumentu orgánům veřejné moci jiného státu.

Pravidla legalizace (zkrácená příručka):

1. Apostila se vždy uděluje pouze na území státu, jehož orgány veřejné správy ji zajistily. Pokud je dokument vydán nebo vystaven mimo území Ruské federace, jeho legalizace na území Ruské federace není možná.

2. Zajištění apostily se nevyžaduje, pokud je mezi Ruskem a státem, v němž plánujete předložit doklad, uzavřena dvoustranná smlouva, která ruší povinnost legalizace.

3. Ve většině případů se apostilou opatřují úředně ověřené kopie dokladů (rodných, úmrtních a oddacích listů, dokladů o rozvodu manželství, diplomů, vysvědčení, atd., a rovněž kopie zakladatelských listin právnických osob - stanov, zakladatelských smluv, osvědčení o registraci u daňových orgánů).

4. Ve většině případů musí být doklad předkládaný na území jiného státu přeložen. Podpis překladatele musí být úředně ověřen.

Existují tři hlavní druhy legalizace dokladů - připojení apostilního razítka APOSTILLE, konzulární legalizace a legalizace u Obchodní a průmyslové komory Ruské federace.

Apostila (zjednodušený postup legalizace)

Připojení apostilního razítka APOSTILLE (tento úkon se též nazývá "zjednodušená legalizace" nebo "udělení apostily") se používá při legalizaci dokladů předkládaných v zemích Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961. Po zajištění apostily nabývá doklad právní moci na území všech států Haagské úmluvy. Zajištěním apostily se zabývají územní orgány Ministerstva spravedlnosti a jiné orgány výkonné moci (například, Ministerstvo školství a vědy Ruské federace).

Při překládání razítka Apostille je důležité dodržovat formu, která existuje v zemi, jejímž státním jazykem je jazyk překladu.

Konzulární legalizace

Pokud stát není smluvní stranou Haagské úmluvy, je zapotřebí konzulární legalizace. Je to složitější úkon než apostilace, který zahrnuje ověření dokladu v orgánech Ministerstva spravedlnosti Ruské federace, Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, a pak na konzulátu země určení v Ruské federaci. Konzulární legalizace dává právní sílu dokladu pouze na území státu, označení jehož konzulátu je na tomto dokladu uvedeno. Vzor dokladu s konzulární legalizací lze najít zde a zde.

Legalizace u Obchodní a průmyslové komory Ruské federace

Obchodní dokumenty (smlouvy, účty, faktury, konosamenty, atd.) nepodléhají konzulární legalizaci ani apostilaci. Legalizace těchto dokumentů může být provedena pouze Obchodní a průmyslovou komorou a poté konzulátem země určení. Ve většině případů se legalizace takových dokumentů nevyžaduje.

Postup pro legalizaci dokladů v cizích zemích.