+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Překlady právních dokumentů
(překlady smluv)

Právní překlad je překlad právně zaměřených dokumentů, týkajících se mezinárodních vztahů.

Nejčastěji se klienti obracejí na naši agenturu s objednávkou překladů následujících právnických dokumentů:
- stanov a zakladatelských listin ruských právnických osob;
- zakladatelských listin offshore společností;
- smluv, kontraktů, dohod;
- zákonů nebo jiných právních předpisů;
- dokumentů, nezbytných pro nákup nemovitostí v zahraničí (například, kupních smluv na nemovitostí);
- právního vyjádření a memoranda;
- notářské doložky, závěti, čestného prohlášení, apostily;
- soudního rozhodnutí (usnesení, nálezu), žalobního návrhu, exekučního příkazu, zápisu ze soudního jednání;
- plné moci, licence, certifikátů a osvědčení, výpisu z EGRUL (Jednotného státního rejstříku právnických osob).

K právnímu překladu je specifiky blízký překlad účetních závěrek, obchodních plánů, auditních zpráv a dalších účetních dokladů (například, formuláře o dani z příjmu fyzické osoby), marketingového výzkumu, faktur, přepravního listu, překlad tendrové dokumentace, celních dokladů (překlad vývozního prohlášení).

Překlad právnických dokumentů (včetně překladů smluv) musí maximálně přesně předávat smysl originálního textu. Chybný nebo nepřesný překlad jedné věty ve smlouvě může mít závažné důsledky, vést ke ztrátě finančních prostředků a času zákazníka, a může být důvodem pro prohrané soudní řízení. Bez znalosti odlišností právního systému, státního zřízení a legislativy země původu právnického dokumentu není splnění tohoto úkolu možné. To je důvod, proč právní překlad musí být nutně editován právníkem. Jeden z redaktorů naší překladatelské agentury má kromě vzdělání překladatele titul kandidáta věd v oboru práva.

Překlady smluv

Jedním z nejběžnějších a složitých druhů právních překladů je překlad smluv, včetně zahraničních ekonomických smluv. Zvláštností tohoto druhu překladů je nutnost přísného dodržování jednoty terminologie a přizpůsobení textu překladu odlišnostem konkrétního právního systému. V praxi je to velmi těžko dosažitelné, neboť právní pojmy mají v právních systémech různých zemí odlišný význam. V důsledku toho se při překládání smluv překladatel potýká nejen s čistě jazykovými problémy, ale musí také brát v úvahu zvláštnosti legislativy toho nebo jiného státu.

Častokrát překlad smlouvy, zejména obsahující rozsáhlé technické specifikace, vyžaduje od překladatele komplexní kompetence a nemůže být kvalitně proveden jedním překladatelem. V tomto případě je odůvodněno zapojení do překladu smluv několika překladatelů, z nichž každý udělá část práce, která nejvíc odpovídá jeho specializaci.

Naše překladatelská agentura je schopna přeložit jakýkoliv druh smluv:
- pracovní smlouvy;
- kupních smluv na majetek;
- smluv o dodání zboží;
- smluv o provedení prací nebo o poskytování služeb;
- nájemních a podnájemních smluv místností;
- smluv o dopravě a o expedování;
- smluv o pojištění;
- smluv o zřízení vkladového účtu;
- úvěrových smluv;
- smluv o pověření, o provizi a o zastoupení;
- smluv o dílo;
a dalších.