+7 (831) 262-10-70

+7 (831) 280-82-09

+7 (831) 280-82-93

+7 (495) 545-46-62

603000 Rusko, Nižní Novgorod, ul. B. Pokrovskaya 42 B

Provozní hodiny: po-pa: 9:00 - 18:00 (GMT+3)

Úřední překlad, úřední ověření překladu

V souladu s ustanoveními článku č. 81 Základů legislativy Ruské federace o notářství je notář oprávněn ověřovat přesnost překladu z jednoho jazyka do druhého v případě, že ovládá příslušné cizí jazyky. V případě, že notář neovládá příslušné cizí jazyky (nejčastější případ), může být překlad proveden překladatelem, pravost jehož podpisu ověřuje notář.

překlad pasu a úřední ověření

Úřední ověřování překladů se uskutečňuje následujícím způsobem: originál dokladu (nebo jeho ověřená kopie) a překlad se sešívají dohromady. Podpis překladatele a pravost jeho diplomu se úředně ověřují. Na posledním listu se uvádí příjmení, jméno a jméno po otci překladatele a notáře a počet sešitých listů. Úředně ověřeny musí být překlady stanov, plných mocí, certifikátů, pasu atd.

Určité zvláštnosti má překlad pasu a úřední ověření takového překladu. V tomto případě překlad se sešívá dohromady s fotokopií všech stran pasu.

Předkládané k ověřenému překladu originály musí splňovat následující požadavky:

1. Dokument musí být sestaven v souladu s platnými právními předpisy a nesmí obsahovat výmazy, dodatky a nespecifikované opravy.

2. Originál na více než jednom listu musí být sešit, mít očíslované strany a být opatřen razítkem vydávající organizace.

3. Pro úřední překlad nelze akceptovat smlouvy, uzavřené mezi fyzickými osobami v jednoduché písemné podobě.

4. Podpisy fyzických osob jednajících na základě plné moci a osob zastupujících zahraniční právnické osoby musí být úředně ověřeny.

5. Jakékoliv dokumenty vydané mimo území Ruské federace a určené k ověřenému překladu musí být legalizovány, tj. musí byt opatřené apostilou. Legalizace dokladů ze států - republik bývalého SSSR není nutná.

Při ověření překladu dokumentů se notář musí přesvědčit, že dokument odpovídá výše uvedeným požadavkům.

Cena úředního ověření podpisu překladatele je stanovena dle ceníku notářské kanceláře.

 

K čemu jsou vhodné úřední překlady?

V souladu s článkem 68 Ústavy Ruské federace je státním jazykem na celém území Ruské federace jazyk ruský, a proto musí veškeré doklady, vyhotovené v cizím jazyce, byt opatřeny překladem do ruského jazyka. Většina státních orgánů vyžaduje, aby byl ověřen podpis překladatele, jenž takový překlad provedl. Např. v čl. 28 Usnesení pléna Vrchního arbitrážního soudu Ruské federace č. 8 ze dne 11.6.1999 o platnosti mezinárodních smluv Ruské federace v rámci arbitrážního procesu je uvedeno, že arbitrážní soudy mohou přijímat doklady v cizích jazycích pouze za podmínky připojení jejich úředně ověřených překladů do ruského jazyka.

Nutnost legalizace dokladů předkládaných pro účely úředního ověření

Legalizace je úkon, kterým úředník ověřuje pravost podpisu na dokumentu a postavení podepsané osoby. Jakýkoliv dokument, pokud byl vytvořen v cizí zemi, nabývá platnosti na území Ruské federace pouze za podmínky jeho legalizace. Ověření podpisu překladatele na dokladu a provedení jakéhokoliv jiného notářského úkonu je možné pouze za podmínky, že je předkládaný doklad legalizován cizím státem stanoveným způsobem. Převzetí dokumentů bez legalizace je povoleno v případech stanovených právními předpisy Ruské federace a mezinárodními smlouvami Ruské federace. Seznam mezinárodních právních norem, které ruší proceduru legalizace dokumentů, jejichž smluvní stranou je Ruská federace, naleznete zde.